Zorg

Wij stemmen ons onderwijs voortdurend zo goed mogelijk af op uw kind. Daarom volgen wij zijn of haar ontwikkeling op de voet. Als uw kind ergens extra begeleiding bij nodig heeft, dan hebben wij een uitgebreid pakket aan zorgverbreding tot onze beschikking. Onze leerkrachten overleggen regelmatig met de intern begeleider (IB-er) en informeren de ouders over de vorderingen van hun kind. Zo krijgt ieder kind de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Leerlingvolgsysteem

Toetsen

Toetsen voor midden- en bovenbouw
Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden, toetsen we twee keer per jaar vorderingen op allerlei gebieden. De resultaten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem, waardoor dus een zo compleet mogelijk beeld hebben van de ontwikkeling van uw kind.

Om de vorderingen in rekenen, lezen en spellen te meten, worden leerlingen vanaf groep 3 twee keer per jaar getoetst. Rekenen, spelling en begrijpend lezen toetsen wij met behulp van speciale Cito-toetsen. Lezen wordt op twee manieren getoetst. Voor het technisch lezen gebruiken we in de bovenbouw nog de één
minuuttoets van Brus. In de middenbouw gebruiken we de nieuwere DMT (=drieminutentoets). Deze laatste zullen we geleidelijk voor alle groepen gaan invoeren. Deze toetsen zijn niet gebonden aan de gebruikte lesmethodes. Het enige doel is om te kijken of uw kind voor de leerstof of voor een onderdeel van de leerstof extra hulp nodig heeft. In de groepen 7 en 8 wordt bovendien nog werkwoordspelling getoetst.

Onderbouwtoetsen
Alle leerlingen die langer dan zes maanden op school zitten, worden getoetst. Het begint dus al in groep 1. Daar worden in januari en/of september de Cito-toetsen ‘ordenen voor kleuters’ en ‘taal voor kleuters’ afgenomen. Hiermee kunnen wij achterstanden of dreigende achterstanden op tijd signaleren en zo snel mogelijk beginnen deze weg te werken. Aan het eind van groep 2 maken de kinderen de fonemische analyse toets. Deze toets meet of een kind begrippen kent, die nodig zijn voor het leren lezen.

De Cito-toetsen worden op veel scholen in heel Nederland afgenomen. De normering ligt vast, waardoor het een objectieve meetmethode is. Aan de hand van de scores wordt vastgesteld of een kind extra hulp nodig heeft.

Meetmomenten sociaal-emotionele ontwikkeling
Dat leren op de Zuiderkroon veel meer is dan leren lezen en rekenen heeft u inmiddels begrepen. Daarom richten onze halfjaarlijkse toetsen zich niet alleen op dit soort vaardigheden. Ook meten we twee maal per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zo krijgen wij een beeld van het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling en bijvoorbeeld hoe een kind in de groep ligt. De vaardigheden op het gebied van het zelfstandig werken met taken komen eveneens uit deze toetsen naar voren. De informatie hierover krijgen we met behulp van een vragenlijst die de kinderen invullen. Hierop staan vragen als: met wie werk je graag samen, met wie juist niet, wat voor opdrachten vind je leuk om te doen en wat voor opdrachten vind je niet leuk om te doen? Als blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, wordt dit meteen gestart.

Extra begeleiding

U wordt als ouder altijd van de uitslag van de toetsen op de hoogte gesteld. Als er aanleiding is voor extra zorg krijgt u daarover een brief. Extra zorg wordt nooit zonder uw toestemming gegeven.
De extra zorg is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de uitslagen van de toetsen. Als een leerkracht buiten de toetsmomenten om vindt dat een kind extra hulp nodig heeft, kan dat geregeld worden.

Interne zorg
Kinderen die een beperkte achterstand hebben in een bepaald vak, krijgen hulp van hun eigen leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een zogenaamd handelingsplan. Hierin wordt het probleem van het kind beschreven en hoe de leerkracht het kind gaat helpen het juiste niveau te bereiken. Het plan wordt altijd afgesloten met een toets. In het weekprogramma is speciaal tijd ingeruimd voor dit soort begeleiding. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben, werken dan aan extra
opdrachten.

Externe zorg
Externe begeleiding wil zeggen dat het kind hulp krijgt van iemand anders dan de eigen leerkracht en buiten de klas. Hiervoor hebben wij een remedial teacher in dienst. De remedial teacher heeft de mogelijkheid om uitgebreider te bekijken waardoor een achterstand van het kind veroorzaakt wordt. Zij doet oefeningen met de leerling aan de hand van een vooraf opgesteld handelingsplan. Tijdens speciaal daarvoor gereserveerde momenten doet de leerling in de klas oefenwerk dat door de remedial teacher is opgegeven.

Extra werk
Bij structureel hoge scores kan uit de toetsen ook blijken dat uw kind meer aan kan. Ook dan zullen wij de leerstof aan het niveau aanpassen, bijvoorbeeld door extra werk te geven, ander werk of een andere taal.